Impressum

Je prirodzené, že máte záujem o informácie. Tie vám chceme na základe určitých pravidiel aj ponúknuť. Na nasledujúcich stránkach nájdete informácie k ochrane dát a všeobecných podmienkach pri narábaní s údajmi na týchto stránkach.

Ochrana dát

Všetky texty, obrázky, audio súbory a ďalšie tu uverejnené informácie, s výnimkou označených článkov, podliehajú autorským právam spoločnosti Volkswagen AG a/alebo Volkswagen Slovakia. Reprodukcia, preklad alebo opätovné použitie celku, alebo jeho častí nie je povolené bez písomného povolenia spoločnosti Volkswagen AG a/alebo Volkswagen Slovakia. Použitie obrázkov je povolené iba na osobné účely.

Skutočnosť, že nejaký znak nie je označený ako značka (ochranná značka), sa nemôže vykladať tak, že tento znak nie je registrovanou značkou (ochrannou značkou) a/alebo, že by sa tento znak mohol používať bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti VOLKSWAGEN AG, resp. Volkswagen Slovakia.

Všeobecné podmienky

Toto webové sídlo prevádzkuje Volkswagen Slovakia a obsahuje hlavnú stránku (resp. prvú stránku) a všetky ostatné webové stránky tohto webového sídla.

Volkswagen Slovakia víta a umožňuje, zásadne podľa nasledujúcich pravidiel, tvorbu právne korektných odkazov, resp. liniek z internetu s domovskou stránkou tohto webového sídla.

Pokiaľ nedošlo k žiadnej inej písomnej dohode, je tvorba „Deep links“ z internetu s domovskou stránkou Volkswagen Slovakia prípustná len vtedy, keď k tomu existuje dôrazný písomný súhlas; k tomu je potrebné poznamenať, že pre Volkswagen Slovakia je nevyhnutné a podstatné, aby sa pre užívateľa internetu zachoval prístup k zdrojom informácii tohto webového sídla vždy len cez domovskú stránku. Domovská stránka tohto webového sídla obsahuje dôležité informácie; Volkswagen Slovakia má opodstatnený záujem na tom, priniesť tieto informácie každému užívateľovi internetu pred ďalším prístupom k ostatným zdrojom informácii tohto webového sídla (a to aj pri opakovanom prístupe); preto je zakázané každé, akýmkoľvek spôsobom, vytvorenie odkazu alebo prelinkovania na webové stránky tohto webového sídla, pri ktorom sa obíde domovská stránka tohto webového sídla.

Vytvorenie prelinkovaní/stránok odkazujúcich na www.volkswagen.sk cez vyhľadávanie prostredníctvom bežných vyhľadávačov (yahoo, google a pod.) je v každom prípade prípustné.

Volkswagen Slovakia si vyhradzuje právo, kedykoľvek a v akomkoľvek smere zmeniť tieto obmedzenia bez udania dôvodu.

Volkswagen Slovakia nepreberá zodpovednosť za škody a nedostatky akéhokoľvek druhu a právnej podstaty, ktoré vzniknú prelinkovaní/vytvorením odkazu a sú v rozpore s obmedzeniami.

Volkswagen Slovakia si vyhradzuje právo, bez udania dôvodov zakázať prelinkovanie/vytvorenie odkazov pre určité subjekty, firmy, organizácie, skupiny osôb a/alebo skupiny firiem alebo ich zakázať vzhľadom na určitý webový obsah, webových stránok alebo webových sídiel.

Tvorba priamych alebo nepriamych odkazov na toto webové sídlo, ktorá súvisí s akýmikoľvek právne neprípustnými, nemorálnymi, politicky radikálnymi, diskriminujúcimi, kriminálnymi, urážlivými alebo podobnými informáciami, webovými obsahmi, webovými sídlami alebo webovými stránkami, je v každom prípade zakázaná.

Volkswagen Slovakia si vyhradzuje právo, postupovať voči porušeniu obmedzení kedykoľvek všetkými technickými a právnymi prostriedkami, ktoré má k dispozícii.

Ochrana osobných údajov

Informácie určené pre osoby, ktorých osobné údaje získava a spracúva spoločnosť Volkswagen Slovakia.

Stiahnuť PDF