Impressum

Je prirodzené, že máte záujem o informácie. Tie vám chceme na základe určitých pravidiel aj ponúknuť. Na nasledujúcich stránkach nájdete informácie k ochrane dát a všeobecných podmienkach pri narábaní s údajmi na týchto stránkach.

Ochrana dát

Všetky texty, obrázky, audio súbory a ďalšie tu uverejnené informácie, s výnimkou označených článkov, podliehajú autorským právam spoločnosti Volkswagen AG a/alebo Volkswagen Slovakia. Reprodukcia, preklad alebo opätovné použitie celku, alebo jeho častí nie je povolené bez písomného povolenia spoločnosti Volkswagen AG a/alebo Volkswagen Slovakia. Použitie obrázkov je povolené iba na osobné účely.

Skutočnosť, že nejaký znak nie je označený ako značka (ochranná značka), sa nemôže vykladať tak, že tento znak nie je registrovanou značkou (ochrannou značkou) a/alebo, že by sa tento znak mohol používať bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti VOLKSWAGEN AG, resp. Volkswagen Slovakia.

Všeobecné podmienky

Toto webové sídlo prevádzkuje Volkswagen Slovakia a obsahuje hlavnú stránku (resp. prvú stránku) a všetky ostatné webové stránky tohto webového sídla.

Volkswagen Slovakia víta a umožňuje, zásadne podľa nasledujúcich pravidiel, tvorbu právne korektných odkazov, resp. liniek z internetu s domovskou stránkou tohto webového sídla.

Pokiaľ nedošlo k žiadnej inej písomnej dohode, je tvorba „Deep links“ z internetu s domovskou stránkou Volkswagen Slovakia prípustná len vtedy, keď k tomu existuje dôrazný písomný súhlas; k tomu je potrebné poznamenať, že pre Volkswagen Slovakia je nevyhnutné a podstatné, aby sa pre užívateľa internetu zachoval prístup k zdrojom informácii tohto webového sídla vždy len cez domovskú stránku. Domovská stránka tohto webového sídla obsahuje dôležité informácie; Volkswagen Slovakia má opodstatnený záujem na tom, priniesť tieto informácie každému užívateľovi internetu pred ďalším prístupom k ostatným zdrojom informácii tohto webového sídla (a to aj pri opakovanom prístupe); preto je zakázané každé, akýmkoľvek spôsobom, vytvorenie odkazu alebo prelinkovania na webové stránky tohto webového sídla, pri ktorom sa obíde domovská stránka tohto webového sídla.

Vytvorenie prelinkovaní/stránok odkazujúcich na www.volkswagen.sk cez vyhľadávanie prostredníctvom bežných vyhľadávačov (yahoo, google a pod.) je v každom prípade prípustné.

Volkswagen Slovakia si vyhradzuje právo, kedykoľvek a v akomkoľvek smere zmeniť tieto obmedzenia bez udania dôvodu.

Volkswagen Slovakia nepreberá zodpovednosť za škody a nedostatky akéhokoľvek druhu a právnej podstaty, ktoré vzniknú prelinkovaní/vytvorením odkazu a sú v rozpore s obmedzeniami.

Volkswagen Slovakia si vyhradzuje právo, bez udania dôvodov zakázať prelinkovanie/vytvorenie odkazov pre určité subjekty, firmy, organizácie, skupiny osôb a/alebo skupiny firiem alebo ich zakázať vzhľadom na určitý webový obsah, webových stránok alebo webových sídiel.

Tvorba priamych alebo nepriamych odkazov na toto webové sídlo, ktorá súvisí s akýmikoľvek právne neprípustnými, nemorálnymi, politicky radikálnymi, diskriminujúcimi, kriminálnymi, urážlivými alebo podobnými informáciami, webovými obsahmi, webovými sídlami alebo webovými stránkami, je v každom prípade zakázaná.

Volkswagen Slovakia si vyhradzuje právo, postupovať voči porušeniu obmedzení kedykoľvek všetkými technickými a právnymi prostriedkami, ktoré má k dispozícii.

Kariérny portál pre uchádzačov - registrácia

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ako dotknutá osoba v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie“)

týmto udeľujem spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., so sídlom: J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava, IČO: 35 757 442, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1973/B („VW SK“) ako prevádzkovateľovi v zmysle Nariadenia výslovný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním mojich nasledujúcich osobných údajov na nasledujúci účel spracúvania:

• Rozsah spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko, e-mail, užívateľské meno a heslo.
• Účel spracúvania osobných údajov – registrácia do náborového systému E-Recruiting za účelom uchádzania sa o pracovné miesta vo VW SK a on-line komunikácie a výmeny údajov a informácií medzi dotknutou osobou a VW SK v súvislosti s uchádzaním sa o pracovné miesta vo VW SK.

Súhlas udeľujem na dobu trvania mojej registrácie v systéme E-Recruiting t.j. po dobu 6 mesiacov od dátumu posledného prihlásenia do systému E-Recruiting; alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

Beriem na vedomie nasledujúce skutočnosti:

• Súhlas je možné kedykoľvek odvolať (i) ako dotknutá osoba môžem svoje užívateľské konto sama vymazať, a to v záložke Užívateľské konto, kliknutím na Zrušiť profil , (ii) zaslaním odvolania súhlasu emailom na emailovú adresu osobneudaje@volkswagen.sk alebo písomne na vyššie uvedenú adresu sídla VW SK s uvedením označenia na obálke „Zodpovedná osoba“, alebo (iii) osobne na vyššie uvedenej adrese sídla VW SK na oddelení Právo/ Compliance. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov uskutočnených pred jeho odvolaním.
• VW SK nevyužíva spracúvané osobné údaje na účely automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. V rámci spracúvania osobných údajov nedôjde k ich prenosu do tretích krajín mimo územie Európskej únie, ani do medzinárodných organizácií.
• V prípade, že sa budem uchádzať o konkrétne pracovné miesto alebo pozíciu vo VW SK, bude právnym základom pre spracúvanie mojich osobných údajov zo strany VW SK vykonanie tzv. nevyhnutných opatrení pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (predzmluvné vzťahy – č. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).

Týmto súčasne beriem na vedomie a potvrdzujem, že ďalšie informácie v zmysle Nariadenia o získavaní a spracúvaní mojich osobných údajov zo strany VW SK a mojich právach, ktoré mi v tejto súvislosti vznikajú, sú dostupné:

• v elektronickej podobe na webovej stránke VW SK (www.vw.sk), časť Výrobný závod, sekcia Impressum (Ochrana osobných údajov); a
• v papierovej podobe vo vstupných priestoroch VW SK na adrese sídla spoločnosti (VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J. Jonáša 1, Bratislava 843 02, Slovenská republika) ako aj na oddeleniach Personálna starostlivosť, Právo/Compliance, a vo vstupných priestoroch na adrese prevádzok VW SK v Martine a Stupave.

Ochrana osobných údajov

Informácie určené pre osoby, ktorých osobné údaje získava a spracúva spoločnosť Volkswagen Slovakia.

Stiahnuť PDF