Volkswagen Slovakia otvoril v septembri 2016 prvý ročník formou duálneho vzdelávania aj v Martine.


V prvom školskom roku duálne vzdelávanie prebiehalo v jednom študijnom a učebnom odbore, o rok neskôr k nemu pribudli ďalšie dva študijné odbory. Tento moderný spôsob výučby je v súčasnosti považovaný za jeden z najefektívnejších spôsobov prípravy žiakov pre prax a to vďaka úzkemu prepojeniu teoretickej výučby na odbornej škole 30% a praktickej prípravy u zamestnávateľa 70%, teda v martinskom závode Volkswagen Slovakia. Vzdelávanie bude prebiehať v 4-ročnom študijnom odbore Mechanik nastavovač v priestoroch zmluvnej Spojenej školy a Centra odborného vzdelávania a prípravy, Červenej armády 25 v Martine.


Podstata systému duálneho vzdelávania
Systém duálneho vzdelávania vo Volkswagen Slovakia vychádza z nemeckých vzdelávacích postupov, opierajúc sa o základnú novodobú myšlienku, spájať teoretické poznatky s praxou v pomere 3:7. Inými slovami. Žiak bude navštevovať strednú odbornú školu za účelom získavania teoretických vedomostí 30% a zároveň bude nadobudnuté poznatky formou praktických cvičení a odborného výcviku uplatňovať v reálnych priestoroch pracoviska u zamestnávateľa 70%.
 

 

Kontakty

Volkswagen Slovakia, Závod Martin (duálne vzdelávanie)

E-mail: ivan.buocik@volskwagen.sk
Tel. č.: +421 43 434 5201
Fax: +421 43 434 5330

 

Základné informácie o štúdiu

Duálne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 sa bude uskutočňovať v odbore:

Mechanik nastavovač – 4-ročný študijný odbor s maturitou

• Možnosť navštevovať jazykový kurz ( nemčina)
• Získanie kvalifikovanej odbornosti
• Možnosť absolvovať prax v zahraničí

Volkswagen Slovakia ďalej žiakom ponúka
• Praktické vyučovanie bude prebiehať formou odborného výcviku priamo vo výrobe martinského závodu Volkswagen Slovakia, kde sa žiaci naučia pracovať s najmodernejšími technológiami
• Odmena za produktívnu prác a podnikové štipendium
• Príspevok na náklady spojené s dopravou a stravovanie počas praktického vyučovania
• Bezplatné pracovné pomôcky a pracovný odev
• Po úspešnom ukončení štúdia garancia pracovného miesta v martinskom závode Volkswagen Slovakia

Teoretická výučba sa bude uskutočňovať v priestoroch zmluvnej Spojenej školy a Centra odborného vzdelávania a prípravy, ul. Červenej armády 25 v Martine.

Zamestnávateľ zodpovedá za celé praktické vyučovanie a znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou. Medzi zamestnávateľom a žiakom je uzatvorená učebná zmluva.
 

Ako sa prihlásiť?

Prihlásenie sa duálneho vzdelávania zahŕňa dva kroky:

  1. Vyplnenie tlačiva Žiadosť o duálne vzdelávanie vo Volkswagen Slovakia, ktoré získate na dualnemartin@volkswagen.sk a jeho zaslanie na adresu: Personálne oddelenie, Volkswagen Slovakia, a. s., závod Martin, Priemyselná 1, 036 01 Martin.
  2. Podanie prihlášky na strednú školu, konkrétne Spojená škola (Červenej armády 25, Martin). Podmienkou je výber jedného z dvoch odborov.


O prijatí uchádzačov do uvedených odborov duálneho vzdelávania rozhoduje škola spolu s Volkswagen Slovakia. Výber uchádzačov na prijatie do duálneho vzdelávania Volkswagen Slovakia sa uskutoční na základe:
• Hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ (pokiaľ úspešnosť žiaka na testovaní monitor dosiahne minimálne 90%, bude prijatý bez prijímacej skúšky)
• Výberového konania u zamestnávateľa

 
Dôležité termíny
 
16. februára 2021
Možnosť telefonicky kontaktovať závod ohľadom informácií o duálnom vzdelávaní v čase od 15,00 – 17,00 hod. na tel. č. 043/4345201
15. marca 2021
Uzávierka žiadostí k zamestnávateľovi
24. marca 2021
Výberové konanie vo Volkswagen Slovakia, závod Martin
 

*Na konkrétny termín výberového konania u zamestnávateľa budú uchádzači pozvaní.